About us

Kennel Lake HouseFRENCH BULLDOG               Life is better with a Frenchie


Vi heter Diana & Percy & bor tillsammans med vår son Mica & våra hundar i Hönjarum utanför OSBY i Skåne.


Matte Diana skaffade sin första Franska Bulldogg Malte, 1996 & livet blev aldrig mera sig likt. En Fransk Bulldogg kallas för "Hundvärldens Clown" & ingentimg kan vara mer sant :-). Jag blev fullständigt förälskad i denna roliga, underhållande, tillgivna &  underbara ras. Detta smittade senare av sig på Husse Percy som idag är lika "biten" som Matte.


Våra hundar är vår familj & finns runt oss hela tiden. Vi älskar skogen & tillbringar mycket tid där. Vi promenerar, tränar, lägger spår & fikar. Husse jagar under jaktsäsongen med Elsa vår Basset (Grand Basset Griffon Vendéen). På sommaren simmar hundarna i stort sett dagligen vid vår strand. De älskar det & är jätteduktiga simmare. Vi tar även en tur med båten ibland & det uppskattas av de fyrbenta också.


Vi tycker om utställningslivet & försöker åka på så många utsällningar vi kan i Sverige men även i övriga Europa. Det är härligt att träffa andra människor som har samma intresse & stora kärlek till rasen. Det sociala utbytet är så givande & också att se & studera Frallorna i olika länder.

Även Mica 9 år har gjort debut som Handler. Mica har god hand med hundarna & hjälper ibland mamma att träna utställningsträning & även visa hundar i ringen.


Jag har i många år lärt mig om rasen & uppfödning genom min mamma som fött upp Frallor sedan 1999. Hon har varit den bästa läromästaren med sitt sunda tänk & sitt hårda arbete för att ge varje nyfödd individ den bästa starten en liten valp kan få. Jag har medverkat vid många födslar genom åren & det har varit ett priviliegium att få följa valpen från första stund & sedan vidare i dess utveckling.

Percy som också vill lära sig mer har gått Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbilning & blev klar med den  i april 2015.


Vår tanke är att föda upp friska, sunda  rastypiska franska bulldoggar i liten skala.

Vi tror på sundhet först & främst & eftersträvar en avel som bygger på starka friska individer.

Se Film om grundlig undersökning av avelslämpligheten  i Tyskland  här


Välkommen till oss


Welcome to the Lake House!


We are Diana & Percy & live with our son Mica & our dogs in Hönjarum outside of OSBY in Skåne, Sweden.


Mummy Diana got her first French Bulldog Malte, 1996 & life was never the same again. A French Bulldog is called "Dog World Clown" & nothing can be more true :-). I fell completely in love with this fun, entertaining, affectionate and wonderful breed. This has later on also infected Daddy Percy who today is as "bitten" as Mummy.


Our dogs are our family & are around us all the time. We love the woods & spend a lot of time there. We walk, exercise, add trails & have picnics. Daddy hunts during hunting season with Elsa our Basset (Grand Basset Griffon Vendéen). In the summer our dogs swims almost daily in our lake. They love it and are really good swimmers. We also take boat trips at times & it is appreciated by the four-legged too.


We like Dog Shows & try to go to as many as we can in Sweden but also in the rest of Europe. It's great to meet other people who have the same interest and great love for the breed. The social part is so rewarding and also to see & study the Frenchies in different countries.

Mica seven years has made his debut as a Handler. Mica has a god way of handling the dogs and sometimes helps mom to train show training & even to show dogs in the ring.


For many years I have learned about the breed and breeding through my mother who has been breeding Frenchies since 1999. She has been the best teacher with her very good thinking and her hard work to give every newborn individual the best start a little puppy can get. I have participated in many births over the years and it has been a privilege to follow the puppy from the first moment and then further in its development.

Percy who also wants to learn more ihas now completed the Breeding education at the Swedish Kennel Club in april 2015.


Our idea is to breed healthy, strong & breed-typical French Bulldogs on a small scale.

Click here to see how they test the breeding suitability in Germany!

Copyright: Kennel Lake House 2014